PROGRAMM

H2sti_pikk_kitsas_triip2Meile on Kuusalu vallavolikogu praegune opositsioon korduvalt ette heitnud, et valimisliidu Ühine Kodu liikmed hoiavad liialt kinni valimistel antud lubadustest ning isegi täidavad neid. Kavatseme sama joont hoida ka järgmisel perioodil.

Valimisliidu programm aastateks 2017-2021 valdkondade lõikes on:

I HARIDUS

 • Ehitame Kuusalu Keskkoolile juurdeehituse, mis lahendab kooli ruumi­kitsi­ku­se­ga seotud probleemid
 • Uuendame täielikult Kolga kooli spordiväljaku.
 • Remondime Kuusalu Kunstide kooli kunstiklassid.
 • Muudame õppimise koolides veelgi atraktiivsemaks – investeerime mood­sa­tesse õppevahenditesse: süle- ja tahvelarvutid, 3D printerid, robootika vahen­did, nutikad mõõtmisseadmed jms.
 • Jätkame Kolga ja Vihasoo koolide ning valla lasteaedade ruumide uuendamist.
 • Loome kõikidesse valla lasteaedadesse tingimused õuesõppeks.
 • Taotleme Kuusalu Kunstide Koolile Hugo Lepnurme nime andmist ja edendame oreliõpet.
 • Parandame koolide- ja rahvaraamatukogude varustatust (aja)kirjandusega. Valla koolides peavad käima kõik olulisemad Eestis ilmuvad aimeajakirjad. Suu­ren­dame vahendeid uute raamatute tellimiseks.
 • Tõstame lasteaiaõpetaja abide ja assistentide töötasu alammäära.
 • Osutame aktiivsetele koolinoortele igakülgset kaasabi Kuusalu valla noortevolikogu käivitamisel.

II VABA AEG

 • Uuendame Kolgaküla spordibaasi rajavalgustuse ja algatame planeeringu koos­ta­mise, et kujundada sellest Põhja-Eesti atraktiivseim terviseradade kompleks.
 • Rajame välispordisaalid Kuusallu, Rihumäele, Vihasoole ja Kolka.
 • Korrastame Kuusalu Spordikeskuse korvpalliaugu ja algatame uue staadionimaja ja tribüünide projekteerimise.
 • Koostame Kuusalu Spordikeskuse arendamise kava ning detailplaneeringu.
 • Käivitame valla aukodaniku Veljo Tormise juubeli sünniaastapäevade tähis­ta­mi­seks suursündmuse – Veljo Tormise Laulude Peo, kus parimad koo­rid erine­va­test Eesti paikadest esitavad maestro loomingut.
 • Toome Kolga noortekeskuse mõisa valitsejamaja keldrist Kolga Rahva Majja.
 • Parandame ka Kuusalu ja Kiiu noortekeskuste toimimist, suurendades nende per­sonali- ja inventarikulusid.
 • Tagame igale lapsele toetuse ühes huviringis osalemiseks, sõltumata sellest, kas huviring tegutseb Kuusalu vallas või mujal.
 • Seame sisse toetuse valla esindusvõistkondadele jalgpallis, saalihokis vms, kes osa­­levad Eesti meistrivõistlustel.
 • Toetame noortele suunatud merelisi tegevusi.
 • Töötame välja ning tähistame põnevad ja turvalised matka- ja jalgrattarajad, et lapsed saakisid turvaliselt randa, täiskasvanud tervislikult looduses liikuda.
 • Toetame juba Kuusalu vallas toimuvate traditsiooniliste Üle-Eestiliste rahva­spor­di­­sündmuste korraldamist sh. Kuusalu rattaralli, Kuusalu rattamaraton, Lahemaa meresüstamaraton, Lahemaa kepikõnnimaraton.
 • Kujundame Lauritsapäeva jooksust taas üleriigilise jooksusündmuse, millel osa­levad nii oma ala tipud kui spordisõbrad tervete peredega.
 • Muudame koostöös Kuusalu Laurentsiuse koguduse ja Kuusalu aleviku kogu­kon­naga Kuusalu Lauritsaplatsi muruväljakust lastele ja noortele atraktiivseks vaba aja veetmise kohaks.
 • Loome võimalused külakino käivitamiseks Kuusalu rahvamajas.
 • Toetame Vihasoo ja Viinistu rahvamajade korrastamist.

III KOGUKOND

 • Toetame heade ideede ellu viimist valla erinevates kogukondades – suurendame olu­liselt toetust kogukonnaprojektidele.
 • Tähistame väärikalt Eesti Vabariigi 100. ja Kuusalu valla 80. sünnipäeva sünd­mus­te sarjaga valla erinevates kogukondades.
 • Ehitame Kolga Rahva Maja lõpuni selle praeguses mahus.
 • Toetame kogukondade algatusi oma elukeskkonna parandamiseks – kui kogu­kond pa­nus­tab rahaliselt probleemi lahendamiseks, finantseerime seda ka valla eelar­vest.

H2sti_pikk_kitsas_triip2IV SOTSIAALVALDKOND

 • Leiame partneri ja käivitame Kuusalu pansionaadi ehituse.
 • Töötame välja Kuusalu pansionaadikoha rahastamise korra, mis tagab pika­aja­lis­tele vallaelanikele taskukohase väärika vananemise.
 • Ehitame Kuusallu erivajadustega inimestele kaasaegse kortermaja.
 • Loome erivajadustega lastele tugikeskuse, mis teenindaks kõiki valla koole ja las­te­aedu.
 • Toetame valla eakate, puuetega inimeste ja suurperede seltsilist tegevust
 • Toetame vabakonna tegemisi jätkates sotsiaalvaldkonna teenuste pakkumist koos­­töös mittetulundussektoriga.
 • Korrastame Kuusalus perearstikeskuse ruumid.

V KESKKOND

 • Investeerime vallateede mustkatte alla viimisesse. Miinimumlubadusena viime mustkatte alla järgmised teed:
 • Loksa küla tee (1,4km),
 • Vihasoo – Loksa tee (2,5km),
 • Kolgaküla – Allikoru (2,2km),
 • Saunja tee jätkamine (1,5km),
 • Haavakannu – Kodasoo tee (1,7km),
 • Rummu – Kodasoo tee (2,1km),
 • Valka Vanatamme tee (0,35km),
 • Salmistu Laane tee (0,3km),
 • Andineeme tee (1,6km),
 • Sõitme külatee (3km),
 • Ilmastalu-Narva mnt (0,5km),
 • Kiiu – Tagavälja – Kuusalu tee (2,1km),
 • Mäepea-Allika tee (1,8km),
 • Kuusalu Ahrensi tn kõnnitee,
 • Kõnnitee Kolga korrusmajade juurest Töökoja poeni.
 • Ehitame Kotkale „Pargi ja sõida“ parkla. Rajame sarnased lahendused ka Kuu­sallu, Kiidu, Kolka (Ulliallikale).
 • Rajame Kuusallu, Kiidu ja Kolka bussipeatustesse jalgratasetele valvega nutiparklad.
 • Parandame Vihasoo ja Valgejõe piirkondade elanike ligipääsu ühistranspordile – käivitame vallasisese bussi­liinid Valgejõe-Loksa ja Vihasoo-Loksa.
 • Valgustame Kiiu-Kuusalu kergliiklustee.
 • Jätkame koolibussipeatuste valgustamist.
 • Ehitame Pudisoo külale uued veetrassid ja tagame puhta joogivee.
 • Otsime lahendusi Suurpea linnaku, Valkla, Viinistu ja Kolgaküla kanalisatsiooni­prob­lee­mide lahendamiseks.
 • Toetame kiire interneti kodudeni viimist.
 • Rajame Salmistu randa laste mänguväljaku.
 • Uuendame täielikult Rihumäe männiku mänguväljaku.
 • Hoiame korras ning täiendame Kiiu, Kol­ga Kuusalu, Suurpea ja Vihasoo män­gu­väljakuid.
 • Jätkame valla heakorrastamist: investeerime senisest rohkem raha valla kesk­asulate – Kuusalu, Kiiu, Kolga ja Vi­ha­soo heakorra ning üldilme parandamiseks.
 • Koostöös kinnistuomanikega investeerime valla ilmet parandavatesse heakorraprojektidesse. Korraldame kodukaunistuse kampaaniaid, nagu oli edukaks osutunud „Lööme külad lille“ projekt.
 • Tõstame Kuusalu Pajulinna ja Silmaallika valla olulisemate vaatamisväärsuste hulka. Teeme nähtavaks ka valla teised vaatamisväärtused, varustades need inter­aktiivsete info­tahvlitega.
 • Avame valla merele. Käivitame Salmistu-Valkla rannapromenaadi rajamiseks va­ja­likud protseduurid. Ehitame välja parklad ka Valkla, Suurpea ja Kolga-Aabla randades.
 • Viime läbi ideekonkursi Kuusalu vallale omanäoliste bussipaviljonide lahenduse leidmiseks ning asume nendega välja vahetama praeguseid plekist putkasid.
 • Paigutame kõikidesse olemasolevatesse ja lisanduvatesse bussipeatustesse infotahvlid jalgratta- ja muudele matkajatele.
 • Leiame koostööpartneri-operaatori, kes on valmis ja võimeline panustama Salmistu sadama rajatiste aredamisesse.

VI VALLA JUHTIMINE

 • Käivitame Kuusalu valla rahvakogu ja muudame selle hästitoimivaks kahe­suu­na­li­seks suhtluskanaliks valla elanike ja vallavolikogu vahel vallaelu oluliste otsuste langetamisel.
 • Hoiame ja arendame Kuusalu valda kui tervikut.
 • Kaasajastame vallavalitsuse juhtimisstruktuuri.
 • Parandame info liikumist vallamaja ja kodanike vahel.
 • Muudame volikogu istungid kõigile online’is nähtavaks.
 • Teeme kõigi valla taotluste blanketid täidetavaks internetis.
 • Arendame valla kodulehte, täiendame seda ning muudame ta mitmekeelseks.
 • Viime lõpuni valla üldplaneeringu koostamise.
 • Kiirendame detailplaneeringute menetlemist – planeeringu algatamisest vastu võt­miseni ei peaks üldjuhul kuluma üle ühe aasta.