PROGRAMM 2013

Käesolev programm ei ole kivistunud dogma, vaid elav dokument, mis täieneb päevadega vastavalt sellele, kuidas vallakodanike poolt meile ettepanekuid laekub ja valimisliit neid läbi töötada jõuab. Lubame, et saad oma pöördumisele vastuse maksimaalselt kolme tööpäeva jooksul.

Hea inimene, Sul on unikaalne võimalus osaleda järgmise perioodi valitsemisprogrammi koostamisel ning selle hilisema ellu viimise kontrollimisel!

Siin on meie lubadused:

Valdkonnas Lapsed ja haridus on meie eesmärgiks võimaldada hea ja mitmekülgne haridus koduvallast.

Selleks

 • Koostame Kuusalu valla haridusvaldkonna arengukava

Tagamaks Kuusalu valla haridusasutuste jätkusuutlikkuse, koostame koostöös kõigi haridusvaldkonna huvigruppidega – õpetajad, gümnaasiumiõpilased, nooremate klasside lapsevanemad, haridusjuhid, vilistlased jt kogukonna esindajad haridusvaldkonna arengukava vähemalt aastani 2020, milles anname objektiivse hinnangu hetkeolukorrale – seda nii materiaalse kui ka sisulise poole pealt, sõnastame visioonid erinevate haridustasemete jaoks ning koostame tegevuskava, mille täitmise kindlustame eelarveliste vahenditega.

 • Tagame gümnaasiumihariduse jätkumise vallas

Selle saavutamiseks teeme koostööd Haridus- ja Teadusministeeriumi ning naaberomavalitsustega, et üks kavandatavatest riigigümnaasiumites loodaks Kuusalu valda. Juhul kui see ei peaks meist mitteolenevatel põhjustel õnnestuma, kavandame valla eelarvesse Kuusalu koolile vajalikud summad selleks, et tagada gümnaasiumiõppe jätkumine.

 • Kindlustame kõikidele lastele tugeva põhihariduse kodulähedases koolis

Võimaldame erivajadustega laste õppe koduvallas. Korraldame õpilastranspordi selliselt, et igal perel oleks võimalik saata oma laps turvaliselt kodule lähimasse kooli.

 • Kaasajastame valla haridusasutuste õpikeskkonnad

Ühtlustame valla koolide ja lasteaedade õpikeskkonnad ning hoiame neid edaspidi võrdselt ajakohastena. Väärtustame ja tunnustame iga õpetaja tööd – anname uue hingamise õpetajate päeva tänupeole. Kutsume ellu valla aasta õpetaja aunimetuse ühendades selle valla tänuüritusega.

 • Kindlustame igale Kuusalu  valla lapsele lasteaia koha kodule lähimas lasteaias

Avame Kiius lasteaia. Viime lõpule Kolga lasteaia remondi. Teeme korda Kolga Lasteaia ja Vihasoo Lasteaia-Algkooli mänguväljakud.

 • Säilitame lastele mitmekülgse huvihariduse saamise võimaluse

Tagame mitmekesiste huviringide toimimise kodukoha koolis ja huviõppe Kuusalu Kunstide Koolis. Alustame kunstidekooli remondiga kooli vajadusele vastavaks.

Valdkonnas kogukonna tugevdamine

Teeme tõhusat koostööd valla vabaühenduste ja külavanematega ning kaasame asjasse puutuvaid kogukondi vallaelu oluliste otsuste ette­val­mistusse. Taastame majandussurutise tõttu peatunud külade ühistegevuse rahastamise. Suurendame toetusi vabaühendustele valla rahvale suunatud tegemisteks. Toetame oma tegevustega kuvandit aktiivsest ja kaasavast vallast, kus on tugevalt kokkuhoidvad kogukonnad. Oleme nähtavad sotsiaal- ja traditsioonilises meedias. Toe­tame vabatahtlikke päästjaid, kogukondlikke korrakaitseseltse ja Kaitseliitu.

Valla üldilme

Renoveerime säästlikult Kiiu mõisa peahoone, taastame selle kauni ajaloolise välisilme. Otsime koostöös Eesti riigiga võimalusi Kolga mõisaansambli hä­vin­gust päästmiseks. Parandame valla heakorda, teeme pingutusi valla puhastamiseks nõukaaegsetest varemetest.

Eakad ja abivajajad

Lihtne on langetada otsuseid, mis puudutavad kõnnitee rajamist või lasteaia ehitamist – see on nähtav, käega katsutav ja paljude vajadusi rahuldav. Sotsiaalvaldkond on aga oluline ainult abivajajatele, oma eluga toimetulevatele inimestele jääb see võõraks ja tabamatuks. Paljud ei julge tunnistada, et neil on ühel eluhetkel abi vaja, abi minnakse küsima siis, kui probleemid on juba üle pea kasvanud. Ärme räägi täna õpitud abitusest vaid keskendugem tõelistele abivajajatele. Võtkem seisukoht, et abivajaja peab olema ajutine nähtus – toetus peab olema selleks, et raskusest üle saada ja eluga edasi minna juba omal jõul.

 • Loome võimalused kaasaegse eakate pansionaadi rajamiseks.

Selleks: kaardistame vajadused, suhtleme naabervaldadega ja teeme nendega koostööd parima lahenduse saavutamise nimel, kaasame ettevõtjaid ja teisi võimalikke toetajaid, uurime Euroopa Liidu poolt rahastatavaid meetmeid ja esitame taotlusi rahastamiseks, leiame pansionaadile optimaalse asukoha lähtuvalt pansionaadi asukate ja personali huvidest, algatame detailplaneeringu ja alustame projekteerimistöödega

 • Laiendame päevakeskuse teenuseid. 

Selleks: teeme tõhusat teavitustööd puuetega inimeste vajaduste tutvustamiseks (kohalik ajaleht, ümarlauad tööandjatega jne), kaasame vabatahtlikke tegelemiseks puuetega inimeste tegevuste toetamiseks, leiame võimaluse täiendavate ametikohtade loomiseks, et oleks paremini kaetud puuetega inimestega tegelemine

 • Jälgime toimetulekuraskustega perede olukorda ning vajadusel osutame neile lisaabi. 

Selleks: kaasame külavanemaid, kes aitavad abivajajate kohta infot operatiivselt edastada, et ennetada pere sattumist riskirühma, nõustame raskesse olukorda sattunud peresid, vajadusel suuname psühholoogi vastuvõtule jms….

 • Säilitame sotsiaaltoetuste süsteemi ja tagame abivajajatele toimetuleku. 

Selleks: lisaks riigipoolsetele toetustele jätkame valla eelarvest sotsiaaltoetuste jagamist neile, kellel endal võimalust ennast ise aidata ei ole; loome abivajajate andmebaasi, et tekiks selge ülevaade toetuste taotlejatest ja toetuse saajatest 

 • Loome sotsiaalelamispindu. 

Selleks: remondime vana vallamaja Allika külas; võtame vajadusel kasutusele konteinerelamud, ajutiste elamispindadena, ühtlustame sotsiaalpindade üürihinnad

 • Toetame eakate ühistegevust, Murtud Rukkilille Ühingut; Ida-Harju Invaühingut, vallas tegutsevaid kogudusi, Kuusalu Lasterikaste Perede seltsi, Kuusalu Lastekaitse Seltsi ja teisi sotsiaalvaldkonnaga tegelevaid kohalikke ühinguid. 

Selleks: arvestame valla eelarve koostamisel ühistegevusele rahalisi vahendeid võrdväärselt eelmiste perioodide eraldistega, võimalusel kavandame summade kasvu proportsionaalselt valla eelarve kasvuga; kajastame rohkem nende tegemisi meedias ja  valla kodulehel, et nad tunneksid ennast rohkem kaasatuna valla ellu ja et valla inimesed neist rohkem teada saaksid – sotsiaalne sidusus.

Kultuur ja noorsootöö

Jätkame traditsiooniliste rahvuskultuuriringide, samuti eelkõige nende spordi- ja kultuuri­seltside rahastamist, mille tegevus on suunatud noortele. Toetame meie valla edukaid noorsportlasi ning andekaid noori loomeinimesi ja teadlasi. Säilitame rahvamajade ja raamatukogude võrgustiku ning rahastamise vähemalt praegusel tasemel.

Rahvatervis

Investeerime Kolgaküla rahvaspordirajatistesse, ehitame Rihumäele korraliku rulapargi, loome valla tervise- ja suusaradade ühise hooldamise süsteemi ning leiame kohti uute rajamiseks. Ühendame Kiius uue ja vana kergliiklustee ning otsime võimalusi kergliiklusteede võrgu laiendamiseks (Käli-Andineeme, Loksa-Kolgaküla, jt). Rajame Andineeme randa parkla, püüame koostöös RMK ning teiste maa­oma­ni­kega leida lahenduse parkimisprobleemidele ka teistes üld­käi­da­va­tes supluskohtades, pidades silmas eelkõige vallarahva huve.

Taristu

Korrastame Kuusalu, Kiiu ja Kolga tänavad, remondime külateid ja jätkame enamsõidetavate teede tolmuvabaks muutmist (näiteks Leesi – Juminda, Purekkari, Vihasoo-Tammispea, Saunja, Uuri – Kahala, Kemba, Sõitme … jpt). Investeerime külade veesüsteemidesse,  osaleme hajaasustuse programmides. Edendame Salmistu ja Tapurla sadamaid koostöös teiste Eesti väike­sadamate võrgustikku kuuluvate sadamatega. Algatame keskkonnateadlikkusele ja -kaitsele suunatud projekte. Esindame jõuliselt vallaelanike huve läbirääkimistes ühistranspordi korraldajatega, et parandada bussiliinide katvust ning kindlustada bussiaegade stabiilsust, et vallaelanikel oleks võimalik saada mitte ainult linna tööle vaid ka osa seal pakutavast õhtusest kultuurielust.

Ettevõtlus

Tihendame koostööd vallas tegutsevate ettevõtjatega. Hoiame ajakohasena info ettevõtete vajaduse ning vallas saada oleva tööjõu kohta. Turundame valda kui head ettevõtluskeskkonda. Soodustame kaugtöökeskuste ning ettevõtlusinkubaatorite loomist. Kiirendame uute töö- ning elukohtade loomisega seonduvaid protsesse.

KOMMENTEERI

Täida nõutavad väljad või kliki ikoonile, et sisse logida:

WordPress.com Logo

Sa kommenteerid kasutades oma WordPress.com kontot. Logi välja /  Muuda )

Twitter picture

Sa kommenteerid kasutades oma Twitter kontot. Logi välja /  Muuda )

Facebook photo

Sa kommenteerid kasutades oma Facebook kontot. Logi välja /  Muuda )

Connecting to %s