Kuusalu valla juhtimise leping aastateks 2021-2025

Meie, käesolevale lepingule (edaspidi Leping) alla kirjutanud, valimisliidu Ühine Kodu (edaspidi VÜK) ja Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (edaspidi EKRE) nimekirjast Kuusalu vallavolikokku ja –valitsusse valitud isikute (edaspidi koalitsioon), ühise tegutsemise eesmärgiks on Kuusalu vallast positiivse ja erksa kuvandi loomine, samuti siinsete võimaluste teadvustamine nii praegustele kui ka tulevastele elanikele, ettevõtjatele kui ka meie valla külalistele.

Tegutseme selle nimel, et Kuusalu vald oleks järgnevatel aastatel ihaldusväärseks elupaigaks, kus on hästiarenenud taristu, kättesaadavad vajalikud teenused, võimalused nii töökohtade loomiseks kui ka kodu lähedal töötamiseks, mitmekesine looduskeskkond, turvaline elukeskkond ning tegus, kokkuhoidev ja hooliv kogukond.

Järgneva nelja aasta peamiseks ülesandeks on eeltoodut avalikkusele teadvustada ning luua eeldused soovitud eesmärkide saavutamiseks:

 1. kehtestatakse valla üldplaneering, mis tagab valla kui terviku arengu, eelistamata ühtegi valla piirkoda teistele;
 2. ka aastal 2025 võimalik jätkuvalt omandada üldharidust kõigis kooliastmetes;
 3. igal lapsel on lasteaiakoht, õpilastel ja õpetajatel on koolides kaasaegsed õpi- ja töötingimused;
 4. nii noored kui vanemad saavad vabal ajal tegeleda neile huvi pakkuvate tegevustega, nende juhendajad saavad väärilist tasu;
 5. inimesed saavad üldjuhul kodust tööle ja tagasi ühistransporti kasutades;
 6. ettevõtjad saavad oma tegevuse vallas käivitada vähem kui aastaga, tekitades siia juurde uusi töökohti;
 7. vallaelanikele pakutavad avalikud teenused on kvaliteetsed, probleemid lahendatakse kiirelt ja asjatundlikult;
 8. siinne elukeskkond on hoitud ja kaitstud, meie kogukonnad on tegusad;
 9. elanikkond püsib ka järgmistel aastatel vähemalt sama suurena kui 2021. aasta sügisel;

Leping tugineb osapoolte valimisprogrammidele ja läbirääkimistel sõlmitud kokkulepetele. Pooled on kokku leppinud ja kinnitavad, et:

 • nende programmilistes seisukohtades ja valimislubadustes puuduvad erimeelsused, mis takistavad läbirääkimiste pidamast Kuusalu valla tulemuslikumaks arendamiseks ja juhtimiseks Lepingu sõlmimist.
 • pooltel on tahe teha koostööd, ühendades oma oskused, teadmised ja pühendumus Kuusalu valla arendamiseks ja juhtimiseks kuni järgmiste korraliste kohalike omavalitsuse volikogude valimisteni 2025. aastal.
 • pooled kaitsevad Kuusalu valla juhtimisel üksteise huve ning hääletamisprotseduuridel volikogu komisjonides, volikogus ja vallavalitsuses tagavad otsustamiseks vajaliku häälteenamuse.

Meie selgemad eesmärgid ja täpsemad tegevused alljärgnevates valdkondades on:

I. LAPSED, NOORED, HARIDUS

 • Alustame Kuusalu Keskkooli renoveerimise II etapiga. Rekonstrueerime Kolga kooli köögi ja remondime klassiruume. Jätkame valla teiste haridusasutuste õpi- ja töökeskkondade kaas­ajastamist.
 • Uuendame mänguväljakuid Kuusalu, Kiiu ja Kolga alevikes. Täiendame lasteaedade mängu­väljakuid uute mänguvahenditega.
 • Vabastame hiljemalt alates 2022. aasta sügisest Kuusalu vallas elavad ja siinsetes lasteaedades käivate laste vanemad lasteaia kohatasu maksmise kohustusest.
 • Viime gümnaasiumi õppekavasse valikainetena sisse A- ja B- kategooria juhiloa ja/või väikelaeva juhtimist võimaldavad kursused.
 • Rajame Kuusalu Keskkooli Spordikeskuse juurde kunstmurukattega jalgpalliväljaku. Loome Kuusalu ja Kolga koolide juurde diskgolfi rajad.
 • Rahastame noorte huviringe ja sporditreeninguid. Käivitame Salmistu sadamas noortele merega seotud huvitegevuse.
 • Leiame valla hariduse tugikeskusele vajalikud spetsialistid.

II SOTSIAALKAITSE

 • Eakad ei tohi jääda üksi. Neile peab olema tagatud väärikas vananemine koduvallas. Teeme ettevalmistusi ja otsime võimalusi eakate toetatud elamise maja rajamiseks Kuusalu alevikku.
 • Parandame erinevate teenuste kättesaadavust kodudes elavatele abivajajatele.
 • Kahekordistame eakate juubelitoetuse.
 • Otsime võimalusi mäluhäiretega klientide päevahoiu teenuse käivitamiseks Kuusalu vallas või lähiümbruses.

III KULTUUR, SPORT, KOGUKONNA- JA VABAAJATEGEVUS

 • Jätkame külarahade eraldamist, kogukonna kultuuri ja spordiprojektide toetamist vähemalt praeguses mahus. Eraldame Kuusalu noortevolikogule valla eelarvest summa (2022. aastal vähemalt 5000 EUR), mille kasutamise üle otsustavad noored ise. Toetusi üritusteks ning projektide omaosalusteks jagame ausalt ning läbipaistvalt.
 • Ehitame valmis Kaberla-Kodasoo-Saunja-Rummu piirkonna külamaja Kodasool ning anname selle kogukonna käsutusse. Toetame Kolga kogukonnale olulise Kolga seltsimaja edasist arendamist.
 • Taastame Kiiu jaanitulede traditsiooni.
 • Otsime võimalusi Kuusalu Spordikeskuse staadionihoone ja Kolgaküla spordibaasi teenindus­hoone renoveerimiseks.
 • Suurendame toetust vabatahtlikele päästjatele. Otsime vahendeid Kolga vabatahtlike päästjate ruumide kaasajastamiseks.
 • Toetame laulupeo protsessis osalevaid huviringe määral, mis tagab neile võimaluse taotleda riigi poolset palgatoetust.
 • Otsime võimalusi Kuusalu vallas tegutsevate teiste rahvakultuuri ringide juhendajate tasude tõstmiseks.

IV ELUKESKKOND

 • Elamine Kuusalu vallas peab olema jõukohane. Soosime selliste lahenduste kasutusele võtmist, mis muudavad vee-, kanalisatsiooni-, keskkütte- ja elektrihinnad taskukohasemaks.
 • Jätkame ühtse vee- ja kanalisatsiooniteenuste hinna poliitikat vallas. Toetame valla eelarvest küladesse tehtavaid veeinves­teeringuid.
 • Kaardistame kõigi investeeringuid vajavate vallateede olukorra, sõnastame selged teeremondi kavandamise põhimõtted ning investeerime igal aastal vähemalt 200 tuhat eurot kruusateede mustkatte alla viimiseks, kasutades selleks Kaitseministeeriumi toetust ning keskkonnatasudest laekuvaid summasid. Jätkame avalikus kasutuses olevate teede valla omandisse võtmist.
 • Korrastame vallateede ja alevike viidamajanduse.
 • Korraldame arhitektuurikonkursi Kuusalu aleviku keskuse atraktiivsemaks muutmiseks. Tellime Kolga, Kiiu ja Kuusalu alevikele haljastusprojektid.
 • Näitame eeskuju keskkonnasäästlikuks energiatarbimiseks paigaldades valla hoonete lamekatustele päikesepaneele.
 • Teeme vallaelanikele jäätmete liigiti kogumise mugavamaks kahekordistades vallas asuvate pakendikonteinerite arvu ning tihendades nende tühjendamist. Jätkame traditsiooniliste kevadiste ohtlike jäätmete kogumise kampaaniatega külades.
 • Toetame hajaasustuse programmi raames investeeringuid kodudesse puhta vee-, kanalisatsioonisüsteemide ja teede rajamiseks.
 • Parandame valla valmisolekut loodusõnnetusteks soetades mobiilseid generaatoreid, et tagada korrusmajade kütte-, vee- ja kanalisatsioonisüsteemide toimimine keskasulates.
 • Hoiame käigus vallasisese tasuta bussitranspordi ja otsime võimalusi uute liinide avamiseks.
 • Jätkame tänavavalgustuse uuendamisega Kuusalus, Kiius, Kolgas, Valklas, Salmistul ja Vihasoos, rajame uusi valguspunkte küladesse eelistades (kooli)bussipeatuste valgustamist.
 • Arendame valla supluskohti, parandades nendesse ligipääsu, parkimist ning paigutades sinna vetelpäästevahendeid. Teeme ettevalmistused ja rajame võimalusel Valkla ja Salmistu vahele rannapromenaadi ning uue Salmistu ranna parkla.
 • Kaitseme kohalikku loodust arulageda majandamise eest. Seisame vastu Kuusalu vallas uute kaevanduste avamisele ja olemasolevate laiendamisele. Teeme koostööd Riigimetsa Majandamise Keskusega vältimaks lageraieid külade ja alevike või muude kogukonnale oluliste paikade läheduses.
 • Tähtsustame turismi. Teeme koostööd Keskkonnaameti ja Riigimetsa Majandamise Keskusega Viru raba matkaraja uue parkla rajamiseks. Toetame turismiettevõtjaid ühisturunduses.
 • Alustame läbirääkimisi rajatiste omanikega leidmaks lahendusi Kiius (inglisild, laudavare, veski jne) ja teistes valla asulates asuvate koleehituste korrastamiseks, konserveerimiseks või lammutamiseks.
 • Viime läbi konkursi külades asuvate liinibusside ootepaviljonidele arhitektuurse lahenduse leidmiseks, et muuta need ilusamaks, isikupärasemaks ning Kuusalu vallale ainuomaseks.

V VALLA JUHTIMINE

 • Kutsume suurima koalitsioonist välja jääva valimisliidu – Üks Kuusalu Vald – esindaja vallavalitsusse ning konsulteerime enne valla­elu oluliste otsuste langetamist kõigi volikogus esindatud jõududega.
 • Meie ametnikud suhtlevad inimestega viisakalt, sõbralikult ja lahendusi pakkuvalt.
 • Kuusalu vald ei jagune keskusteks ega äärealadeks. Kõik külad on ühtviisi meie külad, mille elanike soovidega arvestatakse ka siis, kui seal puudub külavanem.
 • Peame tähtsaks häid suhteid naabritega ja rahvusvahelisi sõprussidemeid. Hoiame vanu suhteid ja loome uusi sidemeid. Teeme koostööd naaberomavalitsustega, et üheskoos arendada Ida-Harjumaad ja suurendada piirkonna atraktiivsust elu- ja investeerimiskeskkonnana.
 • Kõik juhtimisotsused peavad tuginema põhjalikule andmekogumise ja –töötlemise tulemustel. Enne oluliste tegevuste alustamist ja/või otsuste ettevalmistamise protsessi käivitamist konsulteerime vastava ala asjatundjatega.
 • Suurendame valla raha kasutamise läbipaistvust, avalikustades pidevalt valla kodulehel valla tulud ja tehtud kulud.
 • Pingutame selle nimel, et vältida vee- ja kanalisatsioonihindade ning maamaksu hüppelist tõusu.

VI KOALITSIOONI TOIMIMINE. VASTUTUSJAOTUS

Meie eesmärgiks on tegutseda järgmisel neljal aastal koosmeeles ühtse tugeva meeskonnana.

 • Koalitsiooni moodustavad kõik VÜK-i ja EKRE nimekirjast vallavolikokku ja vallavalitsusse valitud isikud ning sõltumatu vallavolikogu liige Olev Lõoke.
 • Koalitsioon koguneb täies koosseisus üldjuhul vallavalitsuse ruumides vähemalt samasuguse sagedusega, kui on kavandatud vallavolikogu istungite toimumine.
 • Koalitsiooni koosolek toimub hiljemalt üks päev enne volikogu kutsete välja saatmist.
 • Koalitsiooni koosoleku kutsub kokku volikogu esimees või vallavanem või vähemalt kolm koalitsiooni liiget üheskoos.
 • Koalitsiooni koosolekut ei protokollita ega salvestata.
 • Koalitsiooni koosolekutel ei hääletata, vaid rakendatakse konsensusprintsiipi. Neid küsimusi, mille osas konsensust ei saavutata, ei lülitata järgmise vallavolikogu istungi päevakorda.
 • Kui kahel järjestikkusel koalitsiooni koosolekul küsimuses konsensust ei saavutata, lülitatakse küsimus ikkagi volikogu päevakorda ning antud küsimuses on koalitsiooni liikmetel õigus hääletada vastavalt oma eelistusele. Kõigis teistes volikogu päevakorda pandud küsimustes hääletab koalitsioon ühtselt, vastavalt kokku lepitule.
 • Koalitsiooni liikmed vahetavad omavahel operatiivset infot asjaolude kohta, mis võivad takistada käesoleva koalitsioonilepingu täitmist.
 • Erimeelsused koalitsiooni liikmete vahel lahendatakse koalitsioonisiseste läbirääkimiste tulemusena.
 • Koalitsiooni liikmed hoiduvad vastastikustest süüdistamisest avalikkuse ees või muul viisil maine kahjustamisest, sealhulgas sotsiaalmeedias.
 • Koalitsioon on kokku leppinud järgmises vastutusjaotuses:
  • vallavanema, kolme vallavalitsuse liikme ning 3 volikogu komisjoni haridus- ja noorsootöö komisjoni, ühistegevuse komisjoni ja eelarve- ja arengukomisjoni esimeeste ametikohad täidab VÜK.
  • Volikogu esimehe koha täidab EKRE ja aseesimehe koha VÜK. Koalitsioonipartnerid on kokku leppinud, et kuni olukorra ümber vaatamiseni valitakse volikogu esimees VÜK ja aseesimees EKRE liikmete hulgast.
  • Kahe vallavalitsuse liikme ametikohad täidab EKRE.
 • Koalitsioonipartnerid on kokku leppinud, et
  • ühe vallavalitsuse liikme koha täitmiseks teeme ettepaneku valimisliidule Üks Kuusalu Vald. Käesoleva pakkumisega ei kaasne kohustust allkirjastada koalitsioonilepingut ega ka valitsusvastutust. Juhul kui valimisliit Üks Kuusalu Vald loobub vallavalitsuse liikme kohast, moodustatakse valitsus 5-liikmelisena.
  • 2 volikogu komisjoni keskkonna- ja ehituskomisjoni, sotsiaalkomisjoni esimehe ametikohad mehitavad käesoleva lepinguga mitte liitunud [EK1] nimekirjade esindajad. Käesoleva pakkumisega ei kaasne valitsusvastutust.
  • Juhul kui opositsioon loobub nende kohtade täitmisest, valitakse ka nende komisjonide juhid koalitsiooni liikmete seast.
  • Volikogu revisjonikomisjoni esimehe ametikoha täitmiseks teeme ettepaneku käesoleva lepinguga mitte liitunud nimekirjades volikokku valitud jõududele. Käesoleva pakkumisega ei kaasne valitsusvastutust.
 • Käesolev leping on koostatud 6 (kuuel) leheküljel neljas identses eksemplaris, millest üks kuulub säilitamisele Kuusalu vallavalitsuses, üks VÜK ja üks EKRE Kuusalu osakonna ja üks Olev Lõokese poolt.
 • Lepingule on alla kirjutanud kõik VÜK ja EKRE nimekirjast Kuusalu vallavolikokku ja/või valla­valitsusse valitud/valitavad isikud ning sõltumatu vallavolikogu liige Olev Lõoke.
 • Juhul kui peale lepingu esmast allkirjastamist toimub volikogu/valitsuse liikmete seas muudatusi, allkirjastavad uued isikud käesoleva lepingu vallavalitsuses säilitatava eksemplari enne oma ametikohale asumist.

Leping on sõlmitud ja allkirjastatud 1. novembril 2021. aastal Kiius

Vallavolikogu liige

OLEV LÕOKE

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna nimekirjast koalitsiooni kuuluvad liikmed:

RANNO POOL, AIN PAE, ARNOLD TUURMAA, SANDER VALDMAA

Valimisliidust Ühine Kodu koalitsiooni kuuluvad liikmed

TERJE KRAANVELT, KAUPO PARVE, URMAS KIRTSI, ILVARD EERIKSOO, ULVE MÄRTSON, MART SESTVERK, MART REIMANN, URMO RISTISAAR, KRISTI VETEMAA, ENN KIRSMAN, MART LAANPERE