KOALITSIOONILEPE 2013-2017

Valimisliidu Ühine Kodu ja Eesti Reformierakonna koalitsioonilepe Kuusalu vallas aastateks 2013-2017

KUUSALU VALD – KOHT, KUS ON HEA ELADA

Kiius                                                                                                                 31. oktoobril 2013. a.

Meie, käesolevale lepingule alla kirjutanud valimisliidu ÜHINE KODU JA EESTI REFORMIERAKONNA nimekirjast Kuusalu vallavolikokku ja –valitsusse valitud isikute ühise tegutsemise eesmärgiks on luua Kuusalu vallast positiivne ja ergas kuvand, samuti siinsete võimaluste teadvustamine nii praeguste kui ka tulevaste elanike, ettevõtjate, aga ka kõigi meie valla külaliste hulgas.

Teeme kõik endast oleneva, et Kuusalu vald oleks ihaldusväärseks elupaigaks – hästiarenenud taristu, kättesaadavad vajalikud teenused, võimalused töökohtade loomiseks ja kodu lähedal töötamiseks, mitmekesine loodus ning lähedus pealinnaga, elukeskkond on turvaline ja kogukond tegus, kokku hoidev ning hooliv.

Meie järgmise nelja aasta peamiseks ülesandeks on seda avalikkusele teadvustada ning selle kaudu luua eeldused soovitu saavutamiseks, mis väljendub eelkõige selles, et:

  • vallas säilib gümnaasiumihariduse omandamise võimalus,
  • tekib juurde uusi tasuvaid töökohti,
  • vallaelanike arvu vähenemine pöördub elanike arvu kasvuks.

Meie selgemad eesmärgid ja täpsemad tegevused alljärgnevates valdkondades on:

I. LAPSED, NOORED, HARIDUS

Meie eesmärgiks on võimaldada hea ja mitmekülgne haridus koduvallast, et igal lapsel oleks olemas kodulähedane lasteaiakoht ning võimalus tegeleda meelepäraste harrastustega.

1. Tagame gümnaasiumihariduse jätkumise vallas kas siis riigigümnaasiumis või Kuusalu keskkoolis selle praegusel kujul.

2. Kaasajastame valla haridusasutuste õpikeskkonnad. (Maksumus u. 175 tuh. EUR)

3. Väärtustame häid õpetajaid – seame sisse Kuusalu valla aasta õpetaja aunimetuse.

4. Kindlustame igale Kuusalu valla lapsele koha lasteaias. Avame Kiius lasteaia (Maksumus u. 468 tuh. EUR), lõpetame Kolga lasteaia remondi (Maksumus u. 50 tuh. EUR), uuendame Vihasoo Lasteaia-algkooli küttesüsteemi (Maksumus u. 10 tuh. EUR). Investeerime Kolga lasteaia ja Vihasoo Lasteaia-algkooli ja Kuusalu aleviku mänguväljakutesse. (Maksumus u. 45 tuh. EUR investeeringuna)

5. Alustame Kuusalu Kunstide Kooli remondiga. (Maksumus u. 10 tuh. EUR investeeringuna)

6. Säilitame lastele mitmekülgsed huvitegevuse võimalused. Huviringid, trennid ja hariv kooliväline tegevus peab olema tagatud ning kättesaadav kõikidele Kuusalu valla lastele.

7. Koostame hiljemalt 01.06.2015.a Kuusalu valla haridusvaldkonna arengukava. (Maksumus u. 3 tuh. EUR)

8. Taotleme vahendeid Kolga kooli spordiplatsi renoveerimiseks (Maksumus u. 20 tuh. EUR investeeringu omaosalusena)

9. Toetame noorte omaalgatust, hoogustame noortekeskuste tegevust Kuusalus ja Kolgas (Maksumus u. 15 tuh. EUR investeeringuna)

II. KULTUUR, SPORT, VABA AEG

Meie eesmärgiks on pakkuda põnevaid vabaaja veetmise võimalusi kõigile soovijatele.

10. Võtame vastu spordi-, kultuuri- ja noorsootöö arengukavad.

11. Jätkame traditsiooniliste rahvuskultuuriringide tegevuse toetamist valla eelarvest vähemalt selle praeguses mahus.

12. Toetame meie valla edukaid noorsportlasi ning andekaid noori loomeinimesi ja teadlasi.

13. Säilitame rahvamajade ja raamatukogude võrgustiku ning rahastamise vähemalt praegusel tasemel.

14. Toetame Viinistu ja Vihasoo rahvamajade renoveerimist europrojektide kaasrahastusega (Maksumus u. 40 tuh. EUR omaosalusena)

15. Taotleme fondidest vahendeid Rihumäele korraliku rulapargi ehitamiseks (Maksumus u. 3,6 tuh. EUR investeeringu omaosalusena).

16. Toetame mitmekesiste professionaalsete kultuurisündmuste korraldamist (etendused, kontserdid, näitused, filmid) erinevates paikades Kuusalu vallas – toome väärt kultuuri kodu lähedale. (Maksumus u. 10 tuh. EUR)

17. Väärtustame ja toetame Kuusalu valla loodus- ja kultuurimälestiste (kirikute, kalmistute jt) hoidmist, säilitamist ja võimalusel tähistamist.

18. Toetame Kolga Muuseumi kui Kuusalu kihelkonna ajaloopärandi säilitaja ja mäluasutuse tegevust.

19. Toetame täiendavalt neid spordi- ja kultuuriseltse, mille tegevus on suunatud õpilastele või mille tegevuses osalevad koolinoored.

20. Investeerime Kolgaküla rahvaspordi rajatistesse. Loome valla tervise- ja suusaradade ühise hooldamise süsteemi ning leiame kohti uute rajamiseks. Rajame Rihumäele kooli männikusse valgustatud kepikõnni- ja suusaraja.

21. Otsime võimalusi koostöös Maanteeameti jt riiklike struktuuridega kergliiklusteede võrgu laiendamiseks. (Ühendame Kiius uue ja vana kergliiklustee ning Käli-Andineeme, Loksa-Kolgaküla, Rihumäe-Salmistu, Kiiu-Valkla, Männiku-Kolga-Pudisoo jt)

22. Toetame Eduard Ahrensi ausamba rajamist Kuusalu pastoraadi aeda.

III. EAKAD JA ABIVAJAJAD

Meie eesmärgiks on keskenduda tõelistele abivajajatele – toetus olgu selleks, et raskusest üle saada ja eluga omal jõul edasi minna.

23. Koostame sotsiaalvaldkonna arengukava 01.06.2015.a. (Maksumus u. 3 tuh. EUR)

24. Loome võimalused kaasaegse eakate pansionaadi rajamiseks. (Maksumus u. 100 tuh. EUR ettevalmistavaks tegevuseks)

25. Jälgime toimetulekuraskustega perede olukorda ning vajadusel osutame neile lisaabi.

26. Säilitame sotsiaaltoetuste süsteemi ja tagame abivajajatele toimetuleku.

27. Loome vastavalt vajadusele juurde sotsiaalelamispindu. (Maksumus u. 10 tuh. EUR)

28. Jätkame eakate ühistegevuse ja omaalgatuse toetamist. Toetame Murtud Rukkilille Ühingut, Ida-Harju Invaühingut, vallas tegutsevaid kogudusi, Kuusalu Lasterikaste Perede seltsi, Kuusalu Lastekaitse Seltsi ja teisi sotsiaalvaldkonnaga tegelevaid kohalikke ühinguid.

29. Parandame sotsiaalhoolduse valdkonna teenuste kättesaadavust. Kaardistame kitsaskohad ja selgitame koostöös külavanematega välja kõik potentsiaalsed abivajajad.

30. Aitame luua koostöös riigiga juurde sotsiaalvaldkonda töökohti, et jõuda abivajajateni.

31. Laiendame sotsiaalkeskuse teenuseid ja avame -keskuse filiaalid Kolgas ja Kiius.

IV. TARISTU JA KESKKOND

Meie eesmärgiks on kindlustada vallaelanikele kaasaja nõudmistele vastav taristu – korras teed ja tänavad, kaasaegne tänavavalgustus, inimsõbralik ühistransport, kättesaadavad vee- ja kanalisatsiooniteenused, heakorrastatud asulad ning kõigile ligipääsetavad supelrannad.

32. Koostame vallateede remondi ja arendamise kava 01.01.2015. aastaks. Kindlustame selle täitmiseks piisava rahastuse vallaeelarvest ning otsime aktiivselt lisavahendeid teedevõrgu täiustamiseks. (Maksumus u. 8 tuh. EUR)

33. Korrastame Kuusalu, Kiiu ja Kolga tänavad. Remondime külateid ja jätkame enamsõidetavate teede tolmuvabaks muutmist. (Maksumus u. 500 tuh. EUR investeeringuna)

34. Rajame Kolga kooli juurde bussiootepaviljoni. (Maksumus u. 2 tuh. EUR)

35. Investeerime külade veesüsteemidesse, osaleme hajaasustuse programmides. (Maksumus u. 20 tuh. EUR investeeringute omaosalusena)

36. Hoiame planeeringute abil üldkasutatavad rannaalad avatuna ning kaitseme väljakujunenud looduskeskkonda, eraldame raha randade arenguks ja korrashoiuks.

37. Esindame jõuliselt vallaelanike huve läbirääkimistes ühistranspordi korraldajatega, et parandada bussiliinide katvust ning kindlustada bussiaegade stabiilsust, et vallaelanikel oleks võimalik saada mitte ainult linna tööle vaid ka osa seal pakutavast õhtusest kultuurielust.

38. Korraldame kampaaniaid elanike keskkonnateadlikkuse tõstmiseks.

39. Koostame koostöös Harjumaa Omavalitsuste Liidu, Eesti Maaomavalitsuste Liidu jt-ga seadusandjale ettepanekuid eriseaduste muutmiseks (metsaseadus, maapõueseadus, kalapüügiload jne), et tagada meile ja meie tulevastele põlvedele elamisväärne elukeskkond Kuusalu vallas.

40. Aitame heakorrastamist vajavate hoonete omanikel neid korda teha, käivitame kampaania „Majad korda“. (Maksumus 1 tuh. EUR)

41. Renoveerime säästlikult Kiiu mõisa peahoone, taastame selle kauni ajaloolise välisilme. (Maksumus u. 700 tuh. EUR investeeringuna)

42. Otsime koostöös Eesti riigiga võimalusi Kolga mõisaansambli hävingust päästmiseks. Seisame selle eest, et unikaalset mõisaansamblit ei tükeldataks.

43. Parandame valla heakorda, teeme pingutusi koostöös Keskkonnainvesteeringute Keskusega valla puhastamiseks kasutusest välja langenud ehitiste varemetest. (Maksumus u. 10 tuh. EUR omaosalusena)

44. Säilitame ja hoiame meie valla imelist looduskeskkonda ja Lahemaa Rahvuspargi pärandit, osaleme elukeskkonna arendamises, eelistades kohaliku kogukonna soove ja vajadusi.

45. Edendame Salmistu ja Tapurla sadamaid koostöös teiste Eesti väike­sadamate võrgustikku kuuluvate sadamatega. Taotleme EL fondide vahendeid sadamate renoveerimiseks.

46. Rajame Andineeme randa parkla, püüame koostöös RMK ning teiste maaomanikega leida lahenduse parkimisprobleemidele ka teistes üldkäidavates supluskohtades, pidades silmas eelkõige vallarahva huve.

V. KOGUKOND, VABAÜHENDUSED

Meie eesmärgiks on kaasata võimalikult palju vallaelanikke aktiivsesse vallaelu juhtimisse ning tugevdada kogukonna ühtsustunnet.

47. Toetame oma tegevustega kuvandit aktiivsest ja kaasavast vallast, kus on tugevalt kokkuhoidvad kogukonnad. Teeme tõhusat koostööd valla vabaühenduste ja külavanematega.

48. Uuendame külavanema statuudi, anname uue hingamise Kuusalu külavanemate kogu tegevusele.

49. Kaasame asjasse puutuvaid kogukondi vallaelu oluliste otsuste ettevalmistusse.

50. Taastame alates 2014. aastast majandussurutise tõttu peatunud külade ühistegevuse rahastamise. (Maksumus u. 12 tuh. EUR/aastas)

51. Suurendame toetusi vabaühendustele valla rahvale suunatud tegemisteks. (Maksumus u. 5 tuh. EUR/aastas)

52. Toetame vabatahtlikke päästjaid, kogukondlikke korrakaitseseltse ja Kaitseliitu.

VI. VALLA JUHTIMINE. ETTEVÕTLUS

Meie eesmärk on juhtida Kuusalu valda edukalt, selle peamiseks eelduseks on ausus, avatus, otsekohesus ja vastutustundlik rahaasjade korraldamine.

53. Ajakohastame valla arengukava ning alustame 2014. aastal uue üldplaneeringu koostamist. (Maksumus u. 45 tuh. EUR)

54. Töötame välja ja rakendame valla turundusstrateegia. Turundame valda kui head elu- ja ettevõtluskeskkonda. (Maksumus u. 32 tuh. EUR)

55. Tihendame koostööd vallas tegutsevate ettevõtjatega. Kutsume ellu Kuusalu valla ettevõtjate ümarlaua.

56. Arendame koostööd ettevõtluse edendamiseks Harjumaa ettevõtluskeskuse, Töötukassa ja Lahemaa Kaugtöökeskusega.

57. Hoiame ajakohasena info ettevõtete vajaduse ning vallas saadaoleva tööjõu kohta.

58. Kiirendame uute töö- ning elukohtade loomisega seonduvaid protsesse, eelkõige vastavate detailplaneeringute ja ehitus- jt lubade menetlemist.

59. Koostame valla poolt osutatavate teenuste teenusstandardid. Toome vallajuhtimise elanikele lähemale – vallaametnik on vallaelaniku abimees ja nõuandja.

60. Kutsume ellu regulaarsed rahvakoosolekud, kus inimesed saavad kohtuda valitutega, esitada neile küsimusi ning saada tagasisidet tehtu ja teoksil oleva kohta. Korraldame kahel-kolmel korral aastal avalikke volikogu väljasõiduistungeid.

61. Kaasajastame valla kodulehe. Hoiame valla elanikke pidevalt kursis vallavolikogu ja -valitsuse tegevusega ning kõige tähelepanuväärse toimumisega vallas. (Maksumus u. 10 tuh. EUR)

62. Oleme nähtavad sotsiaal- ja traditsioonilises meedias. Kindlustame koostöös ajalehe kaasomanikega, et Sõnumitooja jõuaks iga perekonna postkasti vähemalt üks kord kuus. (Maksumus u. 15 tuh EUR/aastas)

63. Teeme paremate kogemuste omandamiseks koostööd naaberomavalitsustega ja sõprusvallaga ning teiste organisatsioonidega. Otsime võimalusi sõprusvaldade võrgustiku laiendamiseks eelkõige koolide, kultuuri-, spordi- jt seltside tasandil.

64. Kaasame valla arendamiseks Euroopa Liidu struktuurivahendeid.

VII. KOALITSIOONI TOIMIMINE. VASTUTUSJAOTUS

Meie eesmärgiks on tegutseda järgmisel neljal aastal koosmeeles ühtse tugeva meeskonnana.

65. Koalitsiooni moodustavad kõik valimisliidust Ühine Kodu ja Eesti Reformierakonna nimekirjast vallavolikokku ja vallavalitsusse valitud isikud.

66. Koalitsioon koguneb täies koosseisus reeglina vallavalitsuse ruumides, vähemalt samasuguse sagedusega kui on kavandatud vallavolikogu istungite toimumine.

67. Koalitsiooni koosolek toimub hiljemalt üks päev enne volikogu kutsete välja saatmist.

68. Koalitsiooni koosoleku kutsub kokku volikogu esimees või vallavanem või vähemalt kolm koalitsiooni liiget üheskoos.

69. Koalitsiooni koosolekutel ei hääletata, vaid rakendatakse konsensusprintsiipi. Neid küsimusi, mille osas konsensust ei saavutata, ei lülitata järgmise vallavolikogu istungi päevakorda.

70. Kui kahel järjestikkusel koalitsiooni koosolekul küsimuses konsensust ei saavutata, lülitatakse küsimus ikkagi volikogu päevakorda ning antud küsimuses on koalitsiooni liikmetel õigus hääletada vastavalt oma eelistusele.

71. Volikogu päevakorda pandud küsimustes hääletab koalitsioon ühtselt.

72. Koalitsiooni liikmed vahetavad omavahel operatiivset infot asjaolude kohta, mis võivad takistada käesoleva koalitsioonilepingu täitmist.

73. Erimeelsused koalitsiooni liikmete vahel lahendatakse koalitsioonisiseste läbirääkimiste tulemusena. Koalitsiooni liikmed hoiduvad vastastikustest süüdistamisest avalikkuse ees või muul viisil kahjustamisest.

74. Koalitsioon on kokku leppinud järgmises vastutusjaotuses:

  • vallavanema, volikogu esimehe, kahe vallavalitsuse liikme ning arengu-; ehitus- ja planeerimis-; sotsiaal-; haridus ja noorsootöö-; külaelu-; kultuuri ja spordi-; keskkonnakomisjonide esimeeste ametikohad mehitab valimisliit Ühine Kodu,
  • volikogu aseesimehe, vallavalitsuse liikme ning eelarvekomisjoni esimehe ametikohad mehitab Eesti Reformierakond.

75. Koalitsioonipartnerid on kokku leppinud, et

  • ühe vallavalitsuse liikme koha täitmiseks teeme ettepaneku Isamaa ja Res Publica liidu nimekirjas parima tulemusega volikokku valituks osutunud Mait Kröönströömile. Käesoleva pakkumisega ei kaasne kohustust allkirjastada koalitsioonilepingut ega ka valitsusvastutust.

(Mait Kröönströöm keeldus IRL-i nimekirja otsusele viidates meie pakkumisest, vallavalitsuse viiendaks liikmeks valiti VÜK nimekirjas kandideerinud Kristi Vetemaa)

  • volikogu revisjonikomisjoni esimehe ametikoha täitmiseks teeme ettepaneku Eesti Keskerakonna nimekirja esindajale. Juhul kui Eesti Keskerakond ei võta pakkumist vastu, tehakse sama pakkumine IRL-i esindajale. Käesoleva pakkumisega ei kaasne valitsusvastutust.

(Keskerakond keeldus  pakkumisest, IRL-i nimekirja otsusest tulenevalt valis vallavolikogu revisjonikomisjoni esimeheks Sulev Valdmaa)

76. Käesolev leping on koostatud seitsmel leheküljel kahes identses eksemplaris, millest üks kuulub säilitamisele valimisliidu Ühine Kodu ja teine Eesti Reformierakonna Kuusalu osakonna poolt.

Lepingule on alla kirjutanud kõik valimisliidust Ühine Kodu ja Eesti Reformierakonna nimekirjast Kuusalu vallavolikokku ja/või vallavalitsusse valitud isikud.

ANDRES PAOMEES, MADIS PRAKS, URMO RISTISAAR, MARGUS SOOM (koalitsiooni otsusega arvatud koalitsioonist välja), MART SESTVERK (EESTI REFORMIERAKOND)

URMAS KIRTSI, KAUPO PARVE, KALMER MÄRTSON, ANDRES ALLMÄGI, ENN KIRSMAN, ASKO AUG, MARIKA ASTOR, KÜLLIKE ENOK, RAUL VALGISTE, ILVARD EERIKSOO, KAJA MARTINSON, MART REIMANN, ARI JUHANI LEHTONEN, KRISTI VETEMAA, EMIL RUTIKU (lahkus valimisliidust ja koalitsioonist omal soovil) (VALIMISLIIT ÜHINE KODU)