KOALITSIOONILEPE 2018-2021

Kiius, 26. novembril 2018. aastal.

Koalitsioonileping aastateks 2019-2021

Väärtustades tasakaalustatud arengut Kuusalu vallas ning soovides  tuua vallavalitsusse tagasi kompetentsus ja vallakodanike huvide austamine, sõlmivad Eesti Reformierakonna, Eesti Keskerakonna ja valimisliidu Ühine Kodu (VÜK) nimekirjades Kuusalu vallavolikokku  valitud liikmed käesoleva lepingu. Koalitsioonileping tugineb osapoolte valimisprogrammidele ja koalitsiooniläbirääkimistel sõlmitud lepetele.

Pooled on omavahel kokku leppinud ja kinnitavad, et:

 • poolte programmilistes seisukohtades ja valimislubadustes puuduvad erimeelsused, mis takistaksid neil läbirääkimisi pidamast ja koalitsioonilepet sõlmimast. 
 • neil on tahe teha koostööd, ühendades oma oskused, teadmised ja pühendumus Kuusalu valla arendamiseks ja juhtimiseks järgmiste korraliste kohalike omavalitsuse volikogude valimisteni 2021. aastal ning jätkata koostööd ka peale 2021. aastal toimuvaid kohalike omavalitsuste volikogude valimisi, kui valijad selleks mandaadi annavad.
 • nad kaitsevad Kuusalu valla juhtimisel üksteise huve ning hääletamisprotseduuridel volikogu komisjonides, volikogus ja vallavalitsuses tagavad  otsustamiseks vajaliku  häälteenamuse.

I  LAPSED, NOORED, HARIDUS

 • Kaasajastame Kuusalu keskkooli õpikeskkonna ja lahendame ruumi­kitsi­ku­se­ga seotud probleemid.
 • Renoveerime Kolga kooli staadioni kooli vajadusi arvestades.
 • Optimeerime koolivõrgu.
 • Muudame õppimise koolides veelgi atraktiivsemaks – soetame moodsaid õppevahendeid: süle- ja tahvelarvuteid, 3D-printereid, robootikavahendeid, nutikaid mõõtmisseadmeid jms.
 • Jätkame Kolga ja Vihasoo koolide ning valla lasteaedade ruumide uuendamist.
 • Taotleme Kuusalu kunstide koolile Hugo Lepnurme nime.
 • Jätkame lasteaedade ja huvialakoolide õpetajate töö tasustamist võrdväärselt üldhariduskooli õpetajatega.
 • Parandame koolide- ja rahvaraamatukogude varustatust (aja)kirjandusega.
 • Tõstame lasteaiaõpetaja abide ja assistentide töötasu alammäära.
 • Osutame aktiivsetele noortele igakülgset kaasabi Kuusalu valla noortevolikogu käivitamisel.
 • Toome Kolga noortekeskuse mõisa valitsejamaja keldrist Kolga Rahva Majja.
 • Taaskäivitame noortekeskused Kiius ja Kolgas.
 • Tagame igale lapsele toetuse ühes huviringis osalemiseks, sõltumata sellest, kas huviring tegutseb Kuusalu vallas või mujal.
 • Toetame laste- ja noortelaagrite tegevust.
 • Toetame noortele suunatud merelisi tegevusi.
 • Jätkame noorte spordiklubide ja treeningrühmade toetamist.
 • Toetame ja tugevdame noortekeskuste tööd, suurendades vahendeid nende personali- ja inventarikulude katmiseks.

II VABA AEG, KULTUUR JA SPORT

 • Uuendame Kolgaküla spordibaasi rajavalgustuse ja algatame planeeringu koos­ta­mise, et kujundada sinna Põhja-Eesti atraktiivseim terviseradade kompleks.
 • Koostame Kuusalu spordikeskuse arendamise kava.
 • Seame sisse toetuse valla esindusvõistkondadele jalgpallis, saalihokis vms, kes osa­­levad Eesti meistrivõistlustel.
 • Töötame välja ning tähistame põnevad ja turvalised matka- ja jalgrattarajad.
 • Toetame juba Kuusalu vallas toimuvate traditsiooniliste üle-eestiliste rahva­spor­di­­sündmuste korraldamist, sh. Kuusalu rattaralli, Kuusalu rattamaraton, Lahemaa meresüstamaraton, Lahemaa kepikõnnimaraton.
 • Kujundame Lauritsapäeva jooksust taas üleriigilise jooksusündmuse, millel osa­levad nii oma ala tipud kui spordisõbrad peredega.
 • Toetame Kuusalu valla  rahvamajade korrastamist ja tegevust.

III KOGUKOND

 • Teeme koostööd  Kuusalu vallas tegutsevate külaseltside ja teiste vabaühendustega.
 • Toetame heade ideede ellu viimist valla erinevates kogukondades – suurendame olu­liselt toetust kogukonnaprojektidele.
 • Toetame kogukondade algatusi oma elukeskkonna parandamiseks – kui kogu­kond pa­nus­tab rahaliselt ise probleemi lahendamiseks, finantseerime seda ka valla eelar­vest.
 • Võimalusel delegeerime avalike teenuste osutamist vajalikku kompetentsi omavatele vabaühendustele.
 • Ehitame Kolga Rahva Maja lõpuni selle praeguses mahus.

IV SOTSIAALVALDKOND

 • Toetame noori peresid ja paljulapselisi peresid.
 • Leiame partneri ja käivitame Kuusalu pansionaadi ehituse.
 • Ehitame Kuusallu erivajadustega inimestele kaasaegse kortermaja.
 • Loome erivajadustega lastele tugikeskuse, mis teenindaks kõiki valla koole ja las­te­aedu.
 • Toetame valla eakate, puuetega inimeste ja suurperede seltsitegevust.
 • Toetame vabakonna tegemisi, jätkates sotsiaalvaldkonna teenuste pakkumist koos­­töös mittetulundussektoriga.
 • Korrastame Kuusalu perearstikeskuse ruumid.

V KESKKOND

 • Viime lõpuni valla üldplaneeringu koostamise ja kehtestamise.
 • Kiirendame detailplaneeringute menetlemist – planeeringu algatamisest vastu võtmiseni ei peaks üldjuhul kuluma üle ühe aasta.
 • Investeerime kolme aastaga vähemalt 400 000 eurot vallateede mustkattesse.
 • Käivitame vallasisesed bussiliinid Valgejõe-Loksa ja Vihasoo-Loksa.
 • Otsime võimalusi Kiiu-Kuusalu kergliiklustee valgustamiseks.
 • Jätkame koolibussipeatuste valgustamist.
 • Ehitame Pudisoo külale uued veetrassid ja tagame puhta joogivee.
 • Lahendame Suurpea linnaku ja Uuri küla kanalisatsiooni­prob­lee­mid.
 • Hoiame korras ning täiendame Kiiu, Kol­ga, Kuusalu, Suurpea ja Vihasoo män­gu­väljakuid.
 • Jätkame valla heakorrastamist ning investeerime senisest rohkem raha valla kesk­asulate  Kuusalu, Kiiu, Kolga ja Vi­ha­soo heakorra ning üldilme parandamiseks.
 • Koostöös kinnistuomanikega investeerime valla ilmet parandavatesse heakorraprojektidesse. Korraldame kodukaunistuse kampaaniaid, nagu oli edukas „Lööme külad lille“ projekt.
 • Teeme nähtavaks valla olulisemad vaatamisväärtused, varustades need  info­tahvlitega.
 • Avame valla merele – algatame Salmistu-Valkla rannapromenaadi rajamise. 
 • Alustame Salmistu sadama renoveerimist ja leiame koostööpartneriks operaatori, kes on valmis ja võimeline panustama Salmistu sadama arendamisse.
 • Alustame riigiga läbirääkimisi rannakülade elanikele kalastuslubade väljastamise lihtsustamiseks.
 • Koostame kergliiklusteede arengukava ja teeme kergliiklusteede võrgustiku laiendamiseks koostööettepaneku naaberomavalitsustele ja riigile. Toetame Tallinna-Lahemaa kergliiklustee rajamist.

VI VALLA JUHTIMINE

 • Hoiame ja arendame Kuusalu valda kui tervikut.
 • Parandame info liikumist vallamaja ja kodanike vahel.
 • Arendame ja täiendame valla kodulehte ning muudame selle turistidele huvitavaks.
 • Teeme valla teenuste taotlemiseks vajalikud blanketid täidetavaks ka internetis.
 • Kuusalu valla elanikele paremate avalike teenuste tagamiseks teeme koostöö-ettepaneku Loksa linnale.
 • Hoidume omavahelisi lahkhelisid lahendamast avalikkuse ees – aja­le­hes või sotsiaalmeedias – ning lahendame erimeelsused läbirääkimiste teel.
 • Erimeelsuste korral, mis puudutavad mõnda volikogus või vallavalitsuses hääletusele pandavat küsimust, püüame leida konsensuse, kui koalitsioon ei otsusta teisiti.

Kokkulepitud vallavolikogu ja vallavalitsuse ametikohtade jaotus:

 • Kuusalu vallavolikogu esimees – Eesti Reformierakond.
 • Kuusalu vallavolikogu aseesimees – Eesti Keskerakond.
 • Revisjonikomisjoni esimees – opositsiooni esindaja.
 • Eelarve- ja arengukomisjoni esimees – VÜK.
 • Sotsiaalkomisjoni esimees – VÜK.
 • Haridus- ja noorsootöökomisjoni esimees – VÜK.
 • Keskkonna- ja ehituskomisjoni esimees – VÜK.
 • Ühistegevusekomisjoni esimees – VÜK.

Kuusalu vallavalitsus on kuueliikmeline – vallavanem ja viis mittekoosseisulist vallavalisuse liiget. Vallavalitsuse kohad jaotuvad järgmiselt:

 • Vallavanem – VÜK
 • Vallavalitsuse liige – VÜK
 • Vallavalitsuse liige – VÜK
 • Vallavalitsuse liige  – Eesti Keskerakond
 • Vallavalitsuse liige – Eesti Keskerakond
 • Vallavalitsuse liige – Eesti Reformierakond

Kuusalu valla esindajad Harjumaa omavalitsuste liidus (HOL):

 • Vallavolikogu esindaja – Eest Keskerakond, asendusliige VÜK.
 • Vallavalitsuse esindaja – VÜK, asendusliige Eesti Keskerakond.

Kuusalu valla esindajad Eesti linnade ja valdade liidus:

 • Valla esindaja üldkoosolekul – Eesti Reformierakond, asendusliige Eesti Keskerakond.
 • Valla esindaja volikogus – VÜK, asendusliige VÜK.

Valla esindaja Lahemaa koostöökogus – Eesti Reformierakond.

Valla esindaja MTÜ-s Arenduskoda – VÜK.

Kinnitame, et koalitsioon on avatud läbirääkimisteks ja koostööks kõigi Kuusalu valla rahva poolt Kuusalu vallavolikogusse valitud liikmetega.

Allkirjad:

Margus Soom             Eesti Reformierakond
Värner Lootsmann     Eesti Keskerakond
Urmas Kirtsi               VÜK
Kaupo Parve              VÜK
Kalmer Märtson        VÜK
Mart Sestverk            VÜK
Urmo Ristisaar          VÜK
Ilvard Eeriksoo         VÜK
Kristi Vetemaa          VÜK
Enn Kirsman             VÜK
Raul Valgiste              VÜK