ENN KIRSMAN: Tasu­li­ne või ta­su­ta Sõ­nu­mi­too­ja – sel­les on kü­si­mus

Enn_Kirsman_vol2Kuu­sa­lu val­la koa­lit­sioo­ni­lep­pes on punkt, et kind­lus­ta­me koos­töös aja­le­he kaa­so­ma­ni­ke­ga, et Sõ­nu­mi­too­ja jõuaks iga pe­re­kon­na post­kas­ti vä­he­malt üks kord kuus. Ole­me sel­lest ju­ba kõ­ne­le­nud ka “uu­te” kaa­so­ma­ni­ke­ga. “Uu­te­ga” sel­le tõt­tu, et nii Ani­ja kui ka Raa­si­ku va­da­des on pä­rast vii­ma­seid vo­li­ko­gu va­li­mi­si, on va­he­tu­nud nii val­la­va­ne­mad kui ka vo­li­ko­gu­de esi­me­hed.

Oo­ta­ma­tult ole­me aga ko­ha­nud aru­saa­ma, et ta­su­li­sest tel­li­ta­vast ja igal nä­da­lal il­mu­vast Sõ­nu­mi­too­jast olu­li­selt pa­rem oleks see, kui leht lõ­pe­taks iga­nä­dal­se il­mu­mi­se ning sel­le ase­mel jõuaks iga val­la­ko­da­ni­ku post­kas­ti “ta­su­ta” Sõ­nu­mi­too­ja.

Kui ol­la ise pa­ras­ja­gu või­mul, on „ta­su­ta“ väl­jaan­ne iga­ti po­si­tiiv­ne näh­tus – sel­les saab üles kii­ta en­da saa­vu­tu­si ning ma­ha vai­ki­da alt­mi­ne­kuid. Kui aga ol­la opo­sit­sioo­nis (ma olen nen­de peaae­gu 18 aas­ta jook­sul, mil olen Kuu­sa­lu val­la as­ja­de­ga ol­nud seo­tud nii siin kui seal­pool rin­de­joont, see­pä­rast tean ka se­da olu­kor­da), on sel­li­ne „ta­su­ta“ leht in­fo edas­ta­mi­se sei­su­ko­hast täies­ti tü­hi koht, et mit­te öel­da sel­le koh­ta mak­su­maks­ja ra­ha rais­ka­mi­ne, sest vae­valt le­he „pea­toi­me­ta­ja“ võ­tab aval­da­da ar­tik­leid, mis või­mu­lo­li­jaid-üle­mu­si kri­ti­see­ri­vad. Näi­teid po­le siin­juu­res tar­vis kau­gelt ot­si­da – vaa­da­ke kas või „aja­leh­te“ Lok­sa Elu. See on ju ta­su­ta ning jõuab igas­se post­kas­ti, kus­juu­res mit­te ai­nult Lok­sa lin­nas, kuid mi­na ei ku­ju­ta sel­li­ses “in­fo­voos” ela­mist küll en­da­le et­te.

Kui esi­ta­da kü­si­mus – kas ta­su­ta ja het­kel või­mul oli­ja­te suh­tes lä­bi­ni po­si­tiiv­ne kord kuus il­muv val­la­või­mu hää­le­to­ru või ta­su­li­ne ning sel­le võr­ra sõl­tu­ma­tum, ae­ga­jalt eba­mu­ga­vaid kü­si­mu­si esi­tav ning opo­sit­sioo­ni­le või­mu­de kri­ti­see­ri­mist või­mal­dav iga nä­dal il­muv aja­leht, siis mi­nu jää­gi­tu poo­le­hoid kuu­lub vii­ma­se­le.

Loo­mu­li­kult on val­la­juh­ti­del soov, et ela­ni­ke­le hä­da­va­ja­lik in­fo val­las toi­mu­vast jõuaks või­ma­li­kult pal­ju­de val­la­ko­da­ni­ke­ni. See­pä­rast võik­si­me aru­ta­da võt­ta va­rian­ti, kus kord kuus il­muks Sõ­nu­mi­too­ja, mi­da iga vald siis oma val­la­ko­da­ni­ke­le post­kas­ti­des­se tel­liks. Et in­fo ei kuh­juks, võik­si­me sel­le “ta­su­ta” le­he kol­me val­la va­hel eri­ne­va­te­le nä­da­la­te­le ja­ga­da. Te­gu oleks Sõ­nu­mi­too­ja­ga na­gu iga tei­ne­gi num­ber, ai­nult et tea­de­tes, aga miks mit­te ka uu­dis­tes ja kom­men­taa­ri­des oleks Kuu­sa­lu/Ani­ja/Raa­si­ku osa­kaal suu­rem kui kuu üle­jää­nud kol­mes le­hes.

Olen täies­ti kin­del, et sel­li­ne kord kuus il­muv poo­lik “jär­je­jutt” ehk üle nel­ja nä­da­la saad leh­te, aga kol­mel ei saa, te­ki­taks ela­ni­kes suu­re­mat hu­vi ka nen­de va­he­le jää­va­te leh­te­de vas­tu ning kut­suks ini­me­si neid roh­kem ost­ma või veel pa­rem, tel­li­ma. Loo­mu­li­kult tu­leb üle vaa­da­ta ka Sõ­nu­mi­too­ja saa­da­vus vee­bist. Nei­le, kes se­da soo­vi­vad, peaks and­ma või­ma­lu­se lu­ge­da leh­te il­mu­mi­se­ga sa­mal päe­val, sel­le eest loo­mu­li­kult ta­su maks­tes.

Ko­ha­li­ku oma­va­lit­su­se üle­san­ne po­le mit­te ai­nult ra­ha lu­ge­da (ehk­ki ka se­da tu­leb te­ha suu­re tä­he­le­pa­nu­ga), vaid ka ta­ga­da aja­loo jaoks sünd­mus­te säi­li­ta­mi­ne (kroo­ni­ka NB! väi­ke­se tä­he­ga), piir­kond­li­ku iden­ti­tee­di ja mai­ne ku­jun­da­mi­ne. Tä­nu Sõ­nu­mi­too­ja­le on Kuu­sa­lul-Ani­jal-Raa­si­kul oma­va­hel roh­kem ühist kui Ker­nul-Va­sa­lem­mal-Pa­di­sel, kel­lel puu­dub ühi­si­den­ti­tee­di kand­ja.

Ku­na nii Kuu­sa­lus, Raa­si­kul kui ka Ani­jas on võimul(ii­dus) ini­me­sed va­li­mis­lii­dust, siis kas meie sei­su­ko­had olek­sid jõud­nud va­li­ja­ni nii liht­salt kui olek­si­me pi­da­nud proo­vi­ma neid ül­li­ta­ma üle­maa­kon­na­li­ses või ko­gu­ni üle­rii­gi­li­selt il­mu­vas le­hes? Kar­de­ta­vas­ti mit­te, eri­ti veel, kui ol­la en­ne va­li­mi­si opo­sit­sioo­nis.

Tekst ilmus 5. veebruaril 2014.a ajaleht Sõnumitooja arvamusrubriigis

NB! Küsitlustes valige välja üks sobivaim vastus!

KOMMENTEERI

Täida nõutavad väljad või kliki ikoonile, et sisse logida:

WordPress.com Logo

Sa kommenteerid kasutades oma WordPress.com kontot. Logi välja /  Muuda )

Facebook photo

Sa kommenteerid kasutades oma Facebook kontot. Logi välja /  Muuda )

Connecting to %s